Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
przez INM Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy:

1. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe:


Administratorem danych osobowych Abonenta jest:
INM Sp. z.o.o.
ul. Wodociągowa 25 lok. 2
11-500 Giżycko

Adres do korespondencji:
ul. Świętokrzyska 18 lok. 502
00-052 Warszawa
biuro@inm.net.pl

2. Cele przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe Abonentów są przetwarzane/będą w celach:
podjęcia działań przed zawarciem umowy lub (m.in. przyjmowanie zamówień i wniosków)
realizacji umowy (np. przyjmowanie i realizacji zgłoszeń serwisowych, przyjmowanie reklamacji)
wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej)
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dostawcę Usług (zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, marketing produktów własnych).

3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych


Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Ustawa Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
zgoda – w sytuacjach gdy Dostawca Usług jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych.

4. Wymóg podania danych i kategorie danych osobowych.
Konsekwencje nie podania danych.


Dostawca Usług informuje, że podanie następujących danych jest warunkiem zawarcia Umowy: imię, nazwisko, rodzaj i numer dowodu tożsamości, PESEL, miejsce zamieszkania, miejsce świadczenia usług, adres korespondencyjny. Podanie danych, takich jak: numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji Umowy.
Podanie wszystkich danych jest dobrowolne.
Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia z Dostawcą Usług Umowy. Konsekwencją braku podania danych, które nie są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości wykorzystania tych danych dla celów związanych z ich zebraniem (tj. np. kontaktowanie się z Abonentem za pomocą tych danych w celu realizacji umowy, możliwość przedstawienia ofert marketingowych).

5. Okres przechowywania danych


Dane osobowe są przechowywane od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy, do:
w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;

w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Dostawcy Usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;

w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;

poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Abonenta, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Dostawca Usług kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

6. Odbiorcy danych osobowych


Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są pracownicy i współpracownicy INM Sp. z o.o.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą


Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych
żądania sprostowania swoich danych osobowych
żądania usunięcia swoich danych osobowych
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
żądania przenoszenia danych osobowych

8. Prawo do cofnięcia zgody


Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

9. Skarga do organu nadzorczego


Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

10. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronę trzecią


Na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Dostawca Usług informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są:
zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Abonenta.
marketing produktów własnych (np. oferta przedłużenia umowy)

11. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji


Dostawca Usług nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych.

12. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Dostawca usług nie stosuje profilowania.

Dodatkowe informacje:


Pełny tekst rozporządzenia ochrony danych osobowych znajdą Państwo na stronie:
https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

Aktualności

16.05.2018

MODERNIZACJA SIECI
NOWY DWÓR GDAŃSKI

Szanowni Klienci,
Informujemy, iż z uwagi na modernizację sieci w Nowym Dworze Gdańskim możemy Państwu zaproponować usługę na najwyższym poziomie.
Przygotowaliśmy ofertę na
Internet bez limitu,
a przede wszystkim
BEZ ZOBOWIĄZAŃ.
Żadnych umów, ściągasz ile chcesz, a płacisz ile się Tobie podoba,
tylko wtedy kiedy chcesz korzystać.
Oferujemy transfer 40Mbps i 80Mbps.
Szczegóły w zakładce aktualności.

23.03.2018

Informacja
Szanowni Klienci,
Pragniemy poinformować, że od dnia 23.03.2018 uruchomiliśmy możliwość bezgotówkowego regulowania należności, w biurach w Giżycku i Raciążu.
karty_mini

28.02.2018

Zmiana numeru telefonu
Szanowni Klienci,
Informujemy, że w dniu 28.02.2018 uległ zmianie numer kontaktowy do Biura Obsługi Klienta na Mazurach, aktualny numer to 664 443 963.

10.05.2017

UWAGA, zbliża sie okres burzowy!
Szanowni Klienci,
Firma INM Sp. z o.o. zaleca wyłączanie anten z zasilania w czasie burzy (wyciągnięcie wtyczki z gniazdka elektrycznego). Przypominamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie anteny w wyniku powstania przepięcia w sieci elektrycznej podczas burzy. Aby zapobiec uszkodzeniu anteny należy bezwzględnie zastosować się do powyższych zaleceń.

08.02.2017

Ostrzeżenie!
Szanowni Klienci,
Informujemy, że INM Sp. z o.o. nie jest organizatorem żadnych konkursów. Przestrzegamy naszych wszystkich użytkowników Internetu przed oszustwami tego typu. Prosimy zachować szczególną ostrożność!

02.12.2016

UWAGA
Szanowni Klienci,
pragniemy poinformować, że od dnia 03.12.2016 (sobota), wprowadzamy możliwość zgłaszania awarii w soboty w godzinach 9:00-14:00.
Szczegóły w zakładce kontakt.